เที่ยวสวนผึ้ง

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

อุทยานธรรมชาติวิทยา

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. 2537 เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางกายภาพและชีวภาพ เหมาะที่จะอนุรักษ์ไว้และจัดเป็นสถานที่เรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา อุทยานธรรมชาติวิทยา ได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาสภาพธรรมชาติโดยมีเส้นทางหลัก 1 เส้นทาง ชื่อว่า เส้นทางเดินศึกษาสภาพธรรมชาติป่าแล้ง น้ำริน พุร้อน เริ่มต้นจากศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยาข้ามลำธารบริเวณทางขึ้นน้ำตกเก้าโจน และขึ้นไปตามธารน้ำตกจนถึงน้ำตกชั้นที่ 6 แล้วข้ามธารน้ำตกอีกครั้งเพื่อเดินต่อไปยังธารน้ำร้อนบ่อคลึง แล้วจึงเดินกลับยังศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา รวมระยะทางทั้งสิ้น 5,800 เมตร ใช้เวลาเดินศึกษาตลอดทั้งเส้นทางประมาณ 3.ชั่วโมง 30 นาที โดยตลอดเส้นทางเดินมีสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจและเหมาะแก่การศึกษาเป็นอันมาก

โดยเส้นทางเดินศึกษาสภาพธรรมชาติสายหลักนี้สามารถแบ่งเป็นเส้นทางช่วงสั้นๆ ได้อีก 2 เส้นทาง คือ

1) เส้นทางเดินศึกษาสภาพธรรมชาติน้ำตกเก้าโจน มีระยะทาง 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินศึกษาประมาณ 2.ชั่วโมง

2)  เส้นทางเดินศึกษาสภาพธรรมชาติตามรอยพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 มีระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ใช้เวลาเดินศึกษาประมาณ 1.ชั่วโมง

เส้นทางเดินศึกษาสภาพธรรมชาติเส้นนี้ สร้างขึ้นโดยมีความมุ่งหมายให้ผู้เดินไปตามเส้นทางเกิดความรอบรู้ในสภาพธรรมชาติทาง ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ และอุทกวิทยา ของพื้นที่น้ำตกเก้าโจน อันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีอันไพศาลในเขตโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันผดุงรักษาธรรมชาติบริเวณนี้ให้คงอยู่อำนวยประโยชน์แก่ผู้คนทุกหมู่เหล่าตลอดไปชั่วกาลนาน

ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบเห็นสภาพธรรมชาติ ป่าเบญจพรรณริมลำธารบ่อคลึง (Mixed Deciduous Forest along the Boh Kloeng Jungle Creek) อันร้อนและแห้งแล้งประกอบด้วยพรรณพืชและสัตว์ป่าบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีตอนกลาง สภาพธรณีน้ำพุร้อน (Hot springs) และเรื่องราวของเหมืองดีบุกซึ่งเลิกร้างไปตลอดจนการใช้ประโยชน์น้ำตามธรรมชาติอันใสและเย็นฉ่ำไหลลงมาจากเทือกเขาตะนาวศรีตอนกลางอันสูงชัน

อากาศบริเวณนี้ร้อนมากระหว่างเวลาเที่ยงวันถึงบ่ายสามโมง เวลาที่เหมาะแก่การใช้เส้นทางควรเป็นเวลาเช้า (06.00 ถึง 10.00 นาฬิกา) และเวลาเย็น (16.00 ถึง 18.00 นาฬิกา) เท่านั้น ระหว่างใช้เส้นทางโปรดปฏิบัติตามระเบียบการใช้สถานที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสวนผึ้งอย่างเคร่งครัด